Kurzy potápania

UTD Cave

Overhead Protocols / Cave 1

Vstupná brána do jaskynného potápania. Potápač sa oboznámi s jaskynným prostredím, jeho špecifikami a protokolmi jaskynného potápania.
Veľká časť výcviku prebieha na otvorenej vode do 6m, časť vo Francúzsku. Kurz pre jaskynné potápanie do max. hĺbky 30m, ktoré by sa dalo
nazvať aj "turistické", je zameraný pre získanie zručností potrebných pre bezpečné, efektívne a ľahké jaskynné potápanie po existujúcich
vodiacich šnúrach. Pri tomto type jaskynného potápania sa navštevujú lokality, ktoré sú obľúbené pre svoje typické prostredie, majú vopred známy
profil a charakter.

Bloky výučby:

 • Jaskynné potápanie všeobecne (foto a video prostredia a ponorov)
 • Konfigurácia výstroja pre jaskynné potápanie (praktické ukážky, spôsoby konfigurácie, výhody a nevýhody jednotlivých konfigurácií)
 • Efektívny pohyb pod vodou v jaskynnom potápaní (video a fotoanalýza)
 • Práca so šnúrou v jaskynnom potápaní (teória, suchý nácvik, prax)
 • Účastníci sa naučia správne používať vodiacu šnúru, jej značenie, vypočítavať potrebné množstvo plynu pre úspešný návrat a to aj v prípade krízovej situácie (aj v prípade straty plynu).
 • Oboznámenie sa a drill predvstupových a predponorových bezpečnostných procedúr ako sú: kontrola vystroja, OOA, V-drill, bubble check a dokonalé vyváženie.
 • V kurze sa nacvičujú rôzne krízové situácie: strata primárneho svetla, vyhľadanie stratenej šnúry alebo partnera, pohyb na šnúre v nulovej viditeľnosti (zakrytý výhľad masky).
 • Súčasťou kurzu je mapovanie v jaskyniach

2x teoretické stretnutie a nácviky na suchu. Minimálne 6 nácvikov na otvorenej vode, minimálne 6 jaskynných ponorov. Cca. 80 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, navijak min. 150m a špulka 30m.

Prerekvizita: UTD REC2 / Essentials Of Tech alebo ekvivalent, minimálne 100 "advanced" ponorov.

Cena: 2000 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (realizačné náklady ako strava, ubytovanie, cestovanie a plyny pre študentov a inštruktora nie sú zahrnuté)

MÁM ZÁUJEM

 

CAVE 2 - FULL CAVE DIVER 

Pokročilé jaskynné potápanie a navigácia do hĺbky 39m, bez dekompresie. Tento kurz účastníka pripraví na vyväzovanie a značenie vlastnej šnúry, samozrejmosťou sú gapy, jumpy, T-čka, okruhy a traverzy. Cieľom je rozvoj už existujúcich vedomostí a zručností. Ak sa v Cave1 kurze kládol dôraz na maličkosti, tak v tomto sa kladie dôraz na detaily maličkostí. Všetky schopnosti potápača musia smerovať k dokonalosti. O práci so šnúrou ani nehovoriac, tá musí byť alfa a omega a jej ovládanie musí byť po kurze intuitívne a plne automatické v akejkoľvek situácii.

Bloky výučby:

 • Jaskyne (vznik a vývoj jaskýň, typy jaskýň, geológia a geomorfológia, kras a krasové formy, voda a jaskyne, znalosť a bezpečnosť prostredia).
 • Výstroj (princípy, konfigurácia, koncepty, špecifiká konfigurácie pre jaskynné potápanie).
 • Vodiace šnúry (typy, kladenie, označovanie, križovatky, line etiketa, druhy a prevedenie, typy a funkčnosť navijakov, pohyb na šnúre).
 • Plánovanie spotreby (plán, realizácia, vyhodnocovanie počas ponoru, bezpečnostné koncepty gas manažmentu, diferentné SAC).
 • Komunikácia (logika, signály, tím a jednotlivec, efektívna svetelná a dotyková komunikácia, možnosti komunikácie).
 • Vnímanie prostredia (orientácia v prostredí, využitie mapy).
 • Tímová spolupráca (predvídanie, pomoc, sebazáchrana v rámci tímu, pozície a role členov tímu, bezpečné potápanie v tíme).
 • Stres a krízové situácie (nervozita, stres, panika, predvídanie, stresmanažment, zvládanie stresu, riešenia problémov, simulované situácie potencionálneho nebezpečenstva v jaskynnom prostredí, riešenie závad výstroja, kľúčové zlyhania počas jaskynných ponorov).
 • Fyziologické aspekty a psychológia potápania (dýchanie počas ponoru, dýchanie inertných plynov, problematika narkotickosti plynov, hypotermia a jej predchádzanie a riešenie, nebezpečenstvá hypoxie a hyperoxie).
 • Dekompresia (s ohľadom na špecifiká meniaceho sa profilu).
 • Plánovanie ponoru (koncepty, prvky plánovania, key points, ).
 • Nehody, úraz a záchrana (prvá pomoc, transport postihnutého pod vodou).
 • Pohyb pod vodou (rešpektovanie prostredia, trim, vztlak, stabilita, efektívny pohyb).
 • Nebezpečenstvo a hazard (odhad miery rizika, rozpoznanie nebezpečenstva, typy hazardu v jaskynnom prostredí).
 • Pokročilé techniky (vlastné know-how).
 • Logistika jaskynných ponorov a transport (príprava, možnosti a realizácia).
 • Mapovanie (fixné meracie body, zameranie trasy, vytvorenie polygónového ťahu, kreslenie máp a náčrtov).
 • Skútre (typy, spôsob použitia, základné techniky skútrovania, praktické zručnosti a nácvik).


Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, navijak 200m, 3x špulka 30m, šipky, cookies, TEM.

Prerekvizita: UTD Cave1 alebo ekvivalent

Cena: 2000 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (realizačné náklady ako strava, ubytovanie, cestovanie a plyny pre študentov a inštruktora nie sú zahrnuté)

MÁM ZÁUJEM

 

CAVE 3 - TECHNICAL CAVE DIVER

Technical zameranie znamená použitie nitroxových a trimixových zmesí a kurz je zameraný na pokročilé trimixové potápanie v jaskynnom prostredí.

Jaskynný kurz s výrazným zameraním na technické jaskynné potápanie s výukou pokročilých techník práce so šnúrou, krízových situácií, manažmentu ponoru (dekompresia v premenlivom profile, pokročilý gas management, stage management, DPV/skútrovanie, filmovanie, atď.), riešenie zložitých multitaskových krízových situácií, manažment tímu, sidemount, pohyb v extrémne náročnom prostredí (kalivosť, viditeľnosť, orientácia, reštrikcie).

Rozsiahla teoretická časť je sofistikovane postavená na budovaní štruktúry informácií a zahŕňa komplexný manažment ponoru, systemizovanú prípravu na bezpečnú a efektívnu realizáciu ponoru, koncept stratégií plánovania gas manažmentu s vlastným know-how, kľúčové bezpečnostné faktory, efektívnu tímovú komunikáciu založenú na predvídaní a odhade situácie, koncept empatie buddy to buddy, racionalizáciu postupov pri prekonávaní prekážok, štrukturálny tímový manažment, využívanie synergický efektov pozitívnych postupov.

Pokročilé použite DPV (optimálne skútrovanie, tímová komunikácia, riešenie krízových situácií, ako vybrať skúter, manažment, tipy a rady pre efektívne používanie, údržba).

Bloky výučby:

 • Konfigurácia výstroja technického potápača (koncept, výber výstroja podľa efektívnych prvkov fungovania, zladenie jednotlivých prvkov výstroja).
 • Dekompresia (pochopenie zmyslu a fungovania dekompresie, optimálna dekompresia, predive procedúry pre efektívnu dekompresiu, plánovanie dekompresie pred ponorom, výpočet dekompresie počas ponoru).
 • Manažment plynov (Plánovanie a manažment spotreby pred ponorom, efektívne vyhodnocovanie spotreby počas ponoru, KUB koeficienty, výstupový manažment plynov. Problematika diferentných SAC v závislosti na konfigurácii, DPV, externým faktorom a ich vplyve na plánovanie ponoru a spotreby.).
 • Manažment ponoru (situačný prehľad, vnímanie a vyhodnocovanie prostredia a správania partnera, riadenie ponoru vedúcim ponoru, analýza a interpretácia danej situácie z hľadiska priebehu ponoru a stavu výstroja).
 • Plánovanie ponoru (teoretické a praktické metódy).
 • Nehody a krízové situácie (predchádzanie nehodám z hľadiska konfigurácie, procedúr a prístupu, priority a pochopenie procesu taskloadu, núdzové postupy).
 • Komunikácia s partnerom a v tíme, spolupráca, procesy efektívnej spolupráce (empatické, logické, partnerské, pomoc).
 • Premietanie množstva rôznych tématických videí s ich analýzou a komentárom.

2-3 teoretické stretnutia a nácviky na suchu, 10 ponorov na otvorenej vode, 10 jaskynných ponorov. Celkovo cca. 100 hodín teórie a praxe.

Výstroj: kompletný technický výstroj - twinset s DIR konfiguráciou automatík, suchý oblek, krídlo a BP, primárne svetlo, záložné svetlo, wetnotes, záložná maska, bottom timer, kompas, navijak 200m, 3x špulka 30m, značky - šipky, cookies, TEM.

Prerekvizita: UTD Cave 2, žiadny ekvivalent, žiadny crossover.

Cena: 2000 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (realizačné náklady ako strava, ubytovanie, cestovanie a plyny pre študentov a inštruktora nie sú zahrnuté)

MÁM ZÁUJEM

 

CAVE GOLD

Rozšírenie o exploračné a prieskumné jaskynné potápanie. Našim cieľom je pripravovať perspektívnych jaskynných potápačov aj pre náš tím, aby sme sa spolu podieľali na projektoch a objavovaní neznámych priestorov jaskýň v prípade obojstranného záujmu.
Najvyššia forma výuky jaskynného potápania. Výuka prebieha na jaskynných lokalitách, ktoré majú rôzne prvky náročnosti: z hľadiska kalivosti, transportu, logistiky, terénu, použitia multistage, sidemountu, modifikácie výstroja atď. Súčasťou kurzu je možnosť podieľať sa a pracovať na projektoch DIR-TEAM Slovakia.

Prerekvizita: UTD Cave 3, žiadny ekvivalent, žiadny crossover

Cena: 1000 EUR vrátane medzinárodnej certifikácie (realizačné náklady ako strava, ubytovanie, cestovanie a plyny pre študentov a inštruktora nie sú zahrnuté)

 

MÁM ZÁUJEM