Požičovňa/Servis

Požičovňa výstroja

Nevlastníte potápačský výstroj a chcete sa ísť namočiť, zúčastniť potápačskej  akcie, kurzu, či dovolenky? Nezúfajte!

Naša požičovňa rieši váš problém. Všetky požičiavané komponenty výstroja sú riadne servisované a často obmieňané. Žiadne obnosené obleky alebo potrhané žakety, či fučiaca automatika. V naše požičovni máme k dispozícii techniku od výrobcov SCUBAPRO a TUSA, SUBGEAR.

Na požičanie výstroja - flaše, regulátory, počítače, žakety, je nutné predložiť platnú potápačskú licenciu, preukaz totožnosti a súhlasiť s podmienkami nájmu.

 

 

CENNÍK POŽIČOVŇA (€):

ZÁKLADNÝ SET DEŇ VÍKEND TÝŽDEŇ ZÁLOHA
Regulátor set 10 18 50 600
Kompenzátor BCD 10 18 50 400
Oblek neoprénový 7mm 10 18 50 350
Fľaša 12l / 15l 4 10 25 350
Záťažový opasok + olovo 4 8 20 100
Základný set komplet 39 72 195 1800
DOPLNKY
Maska 3 4 8 50
Plutvy 3 6 12 80
Oblek - krátky 4 8 16 150
Kompas 3 4 8 60
Potápačský počítač 8 15 30 250
Baterka dobíjateľná 8 15 30 250
Suchý oblek 30 40 80 1200
Neoprénové topánky 4 6 15 50
Rukavice 4 6 15 50

 

Rezervácia výstroja

 

 

CENNÍK POŽIČOVNE SKÚTROV SUEX A PRÍSLUŠENSTVA (€):

V našej škole a požičovne máme k dispozícii podvodné skútre značky SUEX 7Seven.

WOBBEGONG BEACH DIVE CLUB (SENEC)
ZÁLOHA
25  1 ponor DPV použitie priamo na báze 1200
40 2 ponory / deň DPV + baterka použitie na 1 deň 1200
250 sezónny paušál* DPV použitie priamo na báze n/a
15 deň baterka použitie na 1 deň n/a

 

ACADEMIA AQUATICA ZÁLOHA
30 deň DPV použitie na 1 deň 1200
40 deň DPV + baterka použitie na 1 deň 1200
15 deň baterka použitie na 1 deň n/a

 

 

PODMIENKY NÁJMU v.1/09:

1. Základná doba prenájmu je deň, víkend alebo týždeň.

2. Doba, na ktorú sa výstroj prenajíma je dohodnutá vopred, uvedená v dohode o prenájme a povinnosťou nájomcu je túto dohodu dodržať.

3. Poplatok za nájom sa vypočítava podľa platného ,verejne dostupného cenníka prenajímateľa. Nájomca je povinný uhradiť 50% celkovej sumy pri rezervácii výstroja a zvyšných 50% doplatiť pri prevzatí výstroja, t.j. uhradiť 100% nájomného ešte pred započatím plynutia doby nájmu.

4. Spolu s poplatkom za prenájom je nájomca povinný zložiť kauciu 15 eur. Táto mu bude vrátená pri odovzdávaní výstroja po uplynutí doby, na ktorú bol výstroj prenajatý, avšak len v prípade, že výstroj vráti neznečistený   a náležito ošetrený. V opačnom prípade sa kaucia nevracia a považuje sa za manipulačný poplatok, súvisiaci s dodatočne vzniknutými nákladmi na čistenie a ošetrenie výstroja. Kaucia tiež kryje prípadné porušenie povinnosti z bodu 8. týchto podmienok nájmu.

5. V prípade, že nájomca prenajatý výstroj počas dojednanej doby nájmu nepoužil alebo dobu nájmu dodatočne skrátil, nevzniká nájomcovi nárok na krátenie nájomného. V prípade zrušenia rezervácie do 3 dní pred plánovaným začiatkom doby nájmu je nájomcovi účtovaný storno poplatok vo výške 30% z pôvodne určeného poplatku za celú dobu pôvodne plánovaného nájmu. V prípade zrušenia rezervácie v čase kratšom než 3 dni pred plánovaným začiatkom doby nájmu alebo v prípade neprevzatia zapožičiavanej veci bude nájomcovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% z pôvodne určeného poplatku za celú dobu pôvodne plánovaného nájmu.

6. V prípade svojvoľného predĺženia doby nájmu zo strany nájomcu, prenajímateľ túto dobu dodatočne nájomcovi naúčtuje s navŕšením sadzby nájomného o 100%. V prípade ,že nájomca nie je schopný prenajatý výstroj vrátiť v dohodnutom termíne, je jeho povinnosťou túto skutočnosť nájomcovi čo najskôr oznámiť a dohodnúť sa na ďalšom postupe.

7. Nájomca je ďalej povinný:  pri rezervácii nájmu predložiť minimálne 2 osobné doklady s fotografiou,  oboznámiť sa s podmienkami nájmu a platným cenníkom a túto skutočnosť svojim podpisom potvrdiť v nájomnej zmluve, zaobchádzať s požičaným výstrojom šetrne, dbať o neznižovanie jeho kvality a zabrániť neprimeranej amortizácii, v prípade straty, odcudzenia alebo znehodnotenia výstroja, resp. jeho častí túto finančne nahradiť. Výška náhrady sa v takomto prípade určí výškou sumy uvedenej v dohode o prenájme v stĺpci HODNOTA, v prípade poškodenia výstroja uhradiť náklady spojené s jeho opravou a v prípade, že ani opravou nie je možné výstroj uviesť do pôvodného stavu, uhradiť adekvátnu čiastku z jeho hodnoty (napr. cena náhradného dielu).

8. Pri zapožičiavaní tlakovej fľaše, regulátora alebo kompenzátora vztlaku je nájomca povinný preukázať sa platným potápačským certifikátom. Výnimku predstavujú účastníci kurzov, ktoré smerujú k získaniu takéhoto certifikátu a taký nájomca, ktorý používa výstroj pod dohľadom kvalifikovaného inštruktora. Pri nájme potápačskej tlakovej fľaše je nájomca povinný dbať o to, aby tlak vo fľaši nikdy neklesol pod 20 bar. V prípade zistenia porušenia tejto povinnosti, prenajímateľ nevráti kauciu podľa bodu 4. týchto podmienok nájmu.

9. Prenajímateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prenájom z akéhokoľvek dôvodu, prípadne požadovať pri nájme kauciu ( finančnú zábezpeku, zmenku a pod. )

10. Tu neuvedené skutočnosti sa riadia príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.